Постојат неколку степени на когнитивно и бихејвиорално оштетување.
Конвенционално, тие се групирани во фази на субјективно когнитивно опаѓање, благо когнитивно или бихејвиорално оштетување, блага деменција, умерена деменција и тешка деменција. Овие фази се произволни и меѓу нив нема остри граници.
Субјективното когнитивно опаѓање и благото когнитивно или бихејвиорално опаѓање се сумирани како „продромална“ фаза.
Фазите на деменција првенствено се дефинирани со вклучување на активности од секојдневниот живот.