• SCD значи дека лицето перцепира дека нивните когнитивни способности не се како што биле претходно,

но резултатите од невропсихолошката проценка се во рамките на нормалниот опсег.

• Луѓето кои пријавиле SCD имаат зголемена веројатност за развој на деменција, затоа тие треба да бидат вклучени во континуирана долгорочна евалуација.

• SCD може да се појави и во други состојби како на пр. депресија.