• MCI е концептуализиран како преодна состојба помеѓу нормалното когнитивно стареење и блага деменција. Треба да има докази за загриженост за промена во когницијата, во споредба со претходното ниво на личноста и перформансите на личноста се пониски отколку што би се очекувале за неговите/ нејзините возраст и образование. Овие поплаки, сепак, не ги исполнуваат критериумите за деменција, а лицето е функционално независно во секојдневните активности.

• Промената може да биде во еден или повеќе когнитивни сегменти (на пр. помнење, извршна функција, внимание, јазик или визуопросторни вештини). Вообичаено, MCI се дели врз основа на присуството на оштетување на помнењето на амнестични и неамнестични типови на MCI. Врз основа на засегнатите домени, може да се процени потеклото на MCI.

• MCI може негативно да влијае на брачните односи во смисла на дефицити во комуникацијата, губење на заемноста, нарушено изразување на позитивниот афект и брачна кохезија.

• Во MCI, свесноста за симптомите може да предизвика анксиозност и раздразливост.

• MCI во напредува во деменција кај 10-12% од лицата. Состојбата, исто така, може да се врати со текот на времето или да остане непроменета.