Работа на здружението

Работата на здружението е јавна.

Јавноста се обезбедува преку:

  • Запознавање и известување на членовите и јавноста преку интерни пишани информации, и информации преку дневен печат, радио и телевизија;

  • Достапност на извештаите и другите материјали од работата на Здружение на граѓани Институт за Алцхајмерова болест и Невронаука Скопје до членовите, другите заинтересирани лица;

  • Издавање на брошури и информативни материјали и други публикации;

  • Организирање на конференции за средствата за информирање;

  • Издавање на соопшенија за јавноста;

  • Непосредно настапување на овластените претставници на Здружение на граѓани Институт за Алцхајмерова болест и Невронаука Скопје пред средствата за јавно информирање; и својата ВЕБ страна.