Членството во здружението е на доброволна основа.
Секој може да биде член во здружението, независно од неговата возраст, со поднесување на писмена пристапница до здруженито или преку онлајн апликација.

Малолетно лице со наполнети 14 години може да се зачлени во здружението со давање на претходно потпишана согласност на законскиот застапник на малолетното лице.

Правила на членство во здружението

Членството во здружението може да престане со:

– Грубо кршење на дисциплината;

– Неучествување во активностите на организацијата;

– Своеволно истапување;

Членовите на здружението имаат право, а воедно и обврска, да земаат активно учество во здружението, да даваат предлози и мислења за начинот на остварување на целите на здружението, да избираат и да бидат избрани во органите на здружението

Членство во здружението?

Error: Contact form not found.