Мисија

Мисијата на Здружение на граѓани Институт за Алцхајмерова болест и Невронаука Скопје е:

1. Обезбедување на психо-социјална помош на членовите на семејствата на болните од Алцхајмерова болест – неформални негуватели.
2. Едукација на сите лица кои се вклучени во грижата и негата на; ( на лицата со деменција).
3. Едукација на професионални работници (лекари, психолози, социјални работници) вклучени во дијагноза, третман и нега на болните со деменции како и обезбедување правна помош на лица со деменции и членовите на нивните семејства.