Фронтотемпоралните дегенерации се клинички и патолошки хетерогена група која се карактеризира со релативно селективна, прогресивна атрофија која ги вклучува фронталните или темпоралните лобуси или и двете. Неколку протеински абнормалности се вмешани во фронтотемпоралната дегенерација, вклучително и клеточни инклузии кои содржат претежно фосфорилирана тау.