• MCI може негативно да влијае на брачните односи во смисла на дефицити во комуникацијата, губење на заемноста, нарушено изразување на позитивниот афект и брачна кохезија.

• Во MCI, свесноста за симптомите може да предизвика анксиозност и раздразливост.

• MCI во напредува во деменција кај 10-12% од лицата. Состојбата, исто така, може да се врати со текот на времето или да остане непроменета.