Здружението, како непрофитна и аполитична организација, своите цели ги насочува кон прашањата за:

 • Поттикнивање на развој и подобрување на постоечката грижа (медицинска, социјална , правна и др.) за лицата кои боледуваат од Алцхајмерова болест;

 • Основање на разни облици на помош и грижа за лицата со Алцхајмерова болест;

 • Унапредување и основање на вонинституционален облик на грижа на лицата со Алцхајмерова болест;

 • Помагање на лицата со Алцхајмерова болест во решавање на социјално-здравствената заштита, во остварување и користење на законските права преку организирање на советувалиште;

 • Помагање на членовите на семејствата на болните од Алцхајмерова болест во решавање на здравствени, социјални, правни и др.проблеми, како и остварување наслужбен статус на негувател;

 • Пружање на психо-социјална поддршка на семејствата на заболените;

 • Организирање на собири со професионални здравствени и социјални работници, членови на семејства на заболените, граѓани и јавност со цел информирање, подигнување на јавна и професионална свест, едуцирање и поттикнување на активности во корист на лицата со Алцхајмерова болест;

 • Едукација на членови на семејствата, професионални негуватели, медицински сестри и лекари, останати здравствени и социјални работници, студенти и ученици на сродни факултети и училишта;

 • Едукација на пошироката јавност како и на лекарите од примарна здравствена заштита со цел порано препознавање и откривање на Алцхајмерова болест во ран стадиум;

 • Сензибилизација на јавноста за проблемите на лицата заболени од Алцхајмерова болест и нивните негуватели;

 • Дестигматизација на лицата заболени од Алцхајмерова болест и други деменции;

 • Објавување и печатење на стручни трудови и едукативни материјали;

 • Ко-организација и учество во работата на стручни собири кои ги организираат други организации од областа на невронауката и менталното здравје;

 • Унапредување и промоција на здрави животни навики со цел здраво стареење;

 • Посредување во обезбедување на потребни реагенси, маркери и други лабораториски, технички и др.дијагностички алатки со цел унапредување на дијагностичкиот протокол за рана дијагноза на деменции;

 • Органицирање на стручни едукативни работилници, симпозиуми, конференции, конгреси;

 • Едукативна и апликативна дејност од областа на невронауката;

 • Обезбедување на правна помош на лицата заболени со Алцхајмерова болест, лица со други деменции и невродегенеративни болести, како и на членовите на нивните семејства;

 • Дел од предвидените цели , може да се имплементираат кај лица со други деменции и невродегенеративни болести.

Работа На Здружението

Работата на здружението е јавна.

Јавноста се обезбедува преку:

 • Запознавање и известување на членовите и јавноста преку интерни пишани информации, и информации преку дневен печат, радио и телевизија;

 • Достапност на извештаите и другите материјали од работата на Здружение на граѓани Институт за Алцхајмерова болест и Невронаука Скопје до членовите, другите заинтересирани лица;

 • Издавање на брошури и информативни материјали и други публикации;

 • Организирање на конференции за средствата за информирање;

 • Издавање на соопшенија за јавноста;

 • Непосредно настапување на овластените претставници на Здружение на граѓани Институт за Алцхајмерова болест и Невронаука Скопје пред средствата за јавно информирање; и

 • Својата ВЕБ страна.